Privacyverklaring

Privacyverklaring Fikira Flex B.V.
Fikira Flex B.V. gevestigd te Alphen aan de Rijn aan de Leidse Schouw 2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Fikira Flex B.V.
Leidsche Schouw 2
2408 AE Alphen aan de Rijn
Telnr. 088-5282888
Email: info@fikiraflex.com
www.fikiraflex.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fikira Flex B.V. verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat uw bedrijf gebruikmaakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft, en/of omdat uw werkgever of een derde aan wie u uw gegevens direct of indirect zelf hebt verstrekt, deze aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken van personen bij onze zakelijke relaties:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens vermeld op Curriculum Vitae (bij in- of doorlening);
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via de website van Fikira Flex B.V., in correspondentie en telefonisch.

Fikira Flex B.V. heeft bedrijven (geen consumenten) als klant. Van deze bedrijven verwerken wij ook meerdere of alle van de onderstaande gegevens:

• Bankrekeningnummer(s);
• BTW-nummer;
• Loonheffingnummer;
• Beoordeling kredietwaardigheid;
• Juridische structuur;
• Betalingsgedrag.

Voor ondersteuning van onze klanten kunnen wij ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • IP-adressen;
 • Historische gegevens over projecten en inzetten bij de klant;

Verwerking persoonsgegevens
Van het personeel dat bij Fikira Flex B.V. in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Bankrekeningnummer;
 • Voor- en achternaam partner (indien van toepassing, voor bijvoorbeeld noodgevallen en/of pensioenadministratie);
 • Voor- en achternaam kind(eren) (indien van toepassing, voor bijvoorbeeld noodgevallen en/of pensioenadministratie);
 • Contactgegevens (overige) contactperso(o)n(en) voor noodgevallen.

Verwerkingsdoelen en grondslag
Fikira Flex B.V. verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

 • Aanbieden van haar specialisten;
 • Inzetten van haar specialisten;
 • (Af)leveren van goederen en of diensten;
 • Afhandelen van uw betaling;
 • Verwerken van eventuele kortingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • Uitnodigen voor activiteiten en bijeenkomsten;
 • Bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fikira Flex B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

 • Fikira Flex B.V. bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven (geen consumenten). Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens.
 • Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.
 • Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u een verzoek indienen om van de mailinglijst verwijderd te worden.
 • Fikira Flex B.V. maakt gebruik van Google Analytics-cookies en heeft daarvoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om uw privacy te waarborgen wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en is gegevens delen uitgezet. Fikira Flex B.V.maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fikira Flex B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Fikira Flex B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fikira Flex B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw
toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fikiraflex.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.Fikira Flex B.V. wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fikira Flex B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fikiraflex.com.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram